Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Disclaimer

Algemeen

De Bewonersraad is eigenaar van deze website(s) en exploiteert deze ook. Met uw bezoek aan onze website(s) en het gebruik daarvan, gaat u akkoord met de spelregels die wij hebben opgesteld. U treft deze hierna aan.

Op deze websites biedt De Bewonersraad u informatie over onze activiteiten en diensten. U kunt ook online via de chat uw vragen stellen of meer informatie opvragen via te downloaden aanvraagformulieren.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens en cookies. In de Privacyverklaring en het Cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd. Als u onze websites www.debewonersraad.nl en/of https://www.debewonersraad.nl/MijnOmgeving bezoekt en gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer, de privacyverklaring en ons Cookiebeleid. De Bewonersraad voert het beheer over de pagina’s. Wij kunnen de disclaimer altijd, eenzijdig en zonder vooraankondiging wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer te controleren. Op onze websites is het Nederlands recht van toepassing.


Afwijzing aansprakelijkheid voor (informatie op) onze websites

Wij stellen (de informatie op) onze websites steeds met grote zorg samen. Maar wij kunnen de volledigheid, actualiteit en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen. De Bewonersraad is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op deze websites. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgevingen te allen tijde en eenzijdig de inhoud van de informatie op onze websites te wijzigen. Verwijzingen naar, of hyperlinks naar, andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen. De Bewonersraad behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beëindigen.


(dis)Functioneren van onze websites

Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze websites te waarborgen. Wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid echter niet garanderen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet of derden, die zich onbevoegdelijk en/of op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de (inhoud van de) websites van De Bewonersraad. De Bewonersraad kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor via deze websites of anderszins langs elektronische weg optredende fouten en/of vertragingen in het door de gebruiker of De Bewonersraad onderling verstrekken van informatie.


Intellectuele eigendomsrechten

De website bevat veel elementen waarop eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht van De Bewonersraad en/of derden rusten. Te denken valt aan foto’s, cartoons/tekeningen en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden te beschermen, gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het bezoek van deze website:

  • websites en/of (delen van) de inhoud daarvan zijn enkel en alleen bedoeld voor privégebruik
  • u mag de inhoud van de website niet wijzigen, verkopen, in licentie geven, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Bewonersraad
  • u mag geen hyperlinks naar de websites van De Bewonersraad aanbrengen op een andere internetpagina zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Bewonersraad
  • u mag van de websites geen gebruik maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die het goed functioneren van deze websites, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur kan aantasten
  • onze websites bevatten hyperlinks naar websites die buiten het domein van De Bewonersraad liggen. Hiervoor gelden op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden. Maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie of vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met De Bewonersraad.