Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Meerjarige prestatieafspraken sociale woningbouw, focus op uitvoering

Op 14 december 2023 worden de prestatieafspraken voor 2024-2026 getekend door Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen.


De Gemeente Waadhoeke, woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland, Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad tekenen op 14 december nieuwe Prestatieafspraken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de afspraken een looptijd hebben van drie jaar in plaats van één jaar. Met deze afspraken werken de betrokken partijen aan dezelfde doelen rondom wonen. Tussentijds kan waar nodig worden bijgestuurd.

Prestatieafspraken
De partijen maken prestatieafspraken met elkaar over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, verduurzaming, sloop en/of nieuwbouw, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving.

Dit jaar worden er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Uit het verleden is gebleken dat Prestatieafspraken meestal langere (door)looptijden hebben dan een jaar. Door meerjarige prestatieafspraken te maken, is er meer focus op de toekomst en kan meer tijd besteed worden aan de daadwerkelijke uitvoering van de afspraken.

Aandacht voor nieuwbouw en verduurzaming
April 2023 zijn door Rijk, provincie en gemeente regionale woondeals ondertekend, hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over voldoende sociale woningbouw. De komende 3 jaren zullen er minstens 90 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in Waadhoeke. Wonen Noordwest Fryslân legt de lat voor de dorpen in Waadhoeke zelfs hoger met een ambitie van zo’n 170 (vervangende) nieuwbouwwoningen. Ook zullen komende jaren honderden woningen door de corporaties worden verduurzaamd.

Maatwerk per wijk en dorp

De partijen gaan gebiedsgericht werken toepassen, hierbij wordt er gekeken naar de specifieke behoeften, uitdagingen en kansen van een bepaald(e) straat, dorp, wijk of buurt. Het doel is om samen met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden een integrale aanpak op leefbaarheid te ontwikkelen. Denk daarbij aan het opstellen van een visie op het dorp of de wijk, het organiseren van bewoners-bijeenkomsten, het faciliteren van buurtinitiatieven of het inrichten van buurtpreventieteams.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

De afspraken zijn getekend door:

Namens Wonen Noordwest Friesland, mevrouw M. Huizinga, directeur – bestuurder;

Namens Accolade, mevrouw E.B. Klinkhammer, directeur – bestuurder;

Namens gemeente Waadhoeke, de heer K. Arendz, wethouder Wonen;

Namens Huurdersvereniging Franeker, de heer M. Duyzer, voorzitter;

Namens De Bewonersraad, de heer H.G.T. Brouwer, algemeen directeur. Heeft u vragen over dit persbericht? Dan kunt u contact opnemen met team communicatie van gemeente Waadhoeke. Telefoon: 0517 – 380 464 of mail naar communicatie@waadhoeke.nl

Deel dit bericht :