Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

NIEUW:één meetinstrument draagkracht/draaglast voor Fryslân

Eén meetinstrument waarin de draagkracht en draaglast van dorpen, wijken en buurten integraal voor Fryslân in beeld komt, inclusief de beleving van de inwoners. Dat is waar gemeenten, corporaties, huurdersvereniging en zorg- en welzijnspartijen aan gaan werken. Vandaag was dat de conclusie van de netwerkdag waarvoor veel belangstelling was.

Wat heeft een wijk, buurt of dorp nodig, hoe is het gesteld met de leefbaarheid, wat kan een wijk dragen en hoe breng je dat uniform in beeld? Vaak wordt dit vanuit landelijk perspectief benaderd. Daarnaast werken Fryslân-breed diverse organisaties met eigen instrumenten en modellen als het over draagkracht en draaglast leefbaarheid gaat. Doordat men verschillende indicatoren gebruikt, leveren de eigen methoden diverse gegevens op die niet op elkaar aansluiten. Er is niet één gezamenlijke databank waar meerdere organisaties uit kunnen putten, noch is een goede vergelijking van data mogelijk.
In Fryslân wil men daarom de krachten bundelen en streven partijen naar één meetmethode om de draagkracht en draaglast in wijken, buurten en dorpen voor het voetlicht te brengen. Belangrijk is bovendien dat ook de beleving van bewoners en medewerkers in het gebied worden meegenomen. Op deze wijze ontstaat er een totaalbeeld waarbij cijfers en praktijkervaringen elkaar ondersteunen. Nog voor de zomer gaan partijen met de ontwikkeling van de nieuwe methodiek van start.

Initiatiefnemers De Bewonersraad en Planbureau Fryslân organiseerden de bijeenkomst, als vervolg op een eerder symposium waarin de wens tot één meetinstrument was ontstaan. De bedoeling is om beleid specifiek voor Fryslân vorm te geven op basis van de verkregen informatie uit de nieuwe systematiek. Corporaties Accolade, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland, Woningstichting Weststellingwerf, WoonFriesland en de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland hebben hun medewerking al toegezegd.

Gert Brouwer, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad licht toe: “In de meeste gemeentelijke prestatieafspraken tussen huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties in Fryslân gaat het ondermeer over de draagkracht en draaglast in buurten, wijken en dorpen. Vaak zijn dit vage begrippen zonder duidelijke definitie, soms ook gevoed vanuit onderbuikgevoel. We willen daar verandering in brengen. We streven naar een uniform provinciaal instrument om draagkracht en draaglast objectief te meten. Dit stelt ons in staat om met alle partijen beleid te maken op basis van objectieve criteria. Dit is ook belangrijk gezien de verplichte huisvestingsnormen voor statushouders en andere aandachtsgroepen.”

Arjan Droog, directeur-bestuurder van Planbureau Fryslân vult aan: “Het vraagt nu om het maken van dappere keuzes. Als we willen weten hoe we er eigenlijk voor staan in Fryslân en waar we aandacht aan moeten besteden, is de samenhang nodig  tussen de harde cijfers die we ophalen en de beleving van mensen die in de wijk, buurt of dorp wonen of werken. Met dit onderzoek en meetinstrument hopen we kwaliteit toe te voegen aan zowel organisaties die hun beleid hierop kunnen voeren als voor de inwoners.” Arjen Droog pleitte voor de bijdrage van alle aanwezige partijen om dit mogelijk te maken.  

De Bewonersraad vertegenwoordigt ruim 32.000 leden in de sociale volkshuisvesting in vrijwel heel Fryslân. De Bewonersraad is daarmee de grootste huurdersvereniging van de noordelijke provincies.
Planbureau Fryslân is het onafhankelijke kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit.

Noot voor de redactie:

Informatie bij:

Gert Brouwer, algemeen directeur De Bewonersraad: 06 – 4162 3530

Sjaak Moerman, onderzoeker Planbureau Fryslân: 06 – 285 248 75 of smoerman@planbureaufryslan.nl (bereikbaar vanaf donderdag 16 mei)

Deel dit bericht :