Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Persbericht: Versnelde woningbouw met oog voor betaalbaarheid, klimaat en zorg

De prestatieafspraken 2024 tussen de gemeente Leeuwarden, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, thuiscorporatie Elkien, huurdersplatform Nieuw Elan en De Bewonersraad zijn vastgesteld.

Samen zetten de gemeente, huurdersorganisaties en corporaties zich in voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen van voldoende kwaliteit. Om de samenwerking adequaat vorm te geven, zijn gezamenlijke meerjarige prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2022-2026. De gemeente, de woningcorporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben recent de prestatieafspraken voor het nieuwe jaar vastgesteld.

Louter voortborduren op de meerjarenafspraken uit 2021 blijkt gezien de snel veranderende samenleving niet voldoende. Stijgende energieprijzen, verhoogde rentes en bouwkosten zorgen ervoor dat de lange termijn visie steeds moet worden bijgesteld. Daarom worden er ook jaarlijks prestatieafspraken gemaakt.

Betaalbaarheid en voorkomen van betalingsproblemen zijn speerpunten
Betaalbaarheid van sociale huurwoningen is een belangrijk thema. De onzekere energieprijzen en de gestegen inflatie onderstrepen dit belang. Aan de hand van een woonlastenonderzoek door de corporaties en de huurdersorganisaties worden hier concrete acties voor geformuleerd. Vanuit WoonFriesland en Elkien wordt ingezet op het versneld verduurzamen woningen. Hierdoor hebben alle woningen van WoonFriesland in 2025 minimaal label C of hoger. Elkien verbetert haar woningen tot gemiddeld label B.


In het verlengde van de bestaande werkwijze van vroegtijdige hulp op maat van betalingsproblemen van huurders wordt de pilot ‘Voorkomen dreigende huisuitzettingen in 2023?’ verder uitgewerkt. In deze pilot wordt hulp geboden aan huurders met betalingsachterstanden om huisuitzettingen te voorkomen.

Versnelde woningbouw

Partijen zetten alles op alles om bouwplannen zoveel mogelijk te versnellen, naar voren te halen en uit te voeren. Dit overleggen zij onderling aan een zogenoemde Versnellingstafel. Daarnaast zetten partijen zich individueel in om voldoende aanbod te realiseren. WoonFriesland bouwt in de komende 10 jaar 800 extra sociale huurwoningen in de gemeente Leeuwarden waarvan 204 in de komende 2 jaar. En bouwt Elkien tot en met 2029 zo’n 722 nieuwe woningen in de gemeente.

Evenwichtig opgebouwde, groene wijken en dorpen

Partijen maken zich zorgen over de diversiteit van woningaanbod in de Leeuwarder wijken en dorpen. Ze willen ervoor zorgen dat inwoners de keuzevrijheid hebben om te bepalen waar ze wonen en dat niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Iedereen streeft daarom naar een meer evenwichtig opgebouwde gemeente (ongedeelde stad), een klimaatadaptieve omgeving, heeft aandacht voor leefbaarheid en aandacht voor kwetsbaren en wil de zorg voor inwoners samen oppakken. Voor Leeuwarden-Oost is al een integrale aanpak afgesproken, maar er zijn meer wijken en dorpen waarvoor ingrijpen gewenst is. Ook hier zetten partijen zich in 2024 voor in.

Aandacht voor ouderen en kwetsbaren
Er is veel vraag naar woningen dichtbij voorzieningen voor inwoners die langer thuis willen of moeten wonen en voor mensen met een zorgvraag. Om de zorginstellingen hier nauwer bij te betrekken, wordt begin 2024 een woonzorgvisie voor ouderen en aandachtsgroepen vastgesteld. Dat zijn mensen die vanwege de begeleiding of zorg die ze nodig hebben, behoefte hebben aan een specifieke woonoplossing. Betrokken partijen maken afspraken met zorg en zorgverleners om kwetsbaren weer een volwaardige plek in de samenleving te geven. Vervolgens gaat de gemeente Leeuwarden samen met woon- en zorgorganisaties invulling geven aan deze visie.

Voor de opgetelde ambities investeren WoonFriesland en Elkien komende 2 jaar flink in de Leeuwarder stad en dorpen. In 2024 investeert WoonFriesland in totaal ruim 40 miljoen euro en in 2025 ruim 67 miljoen euro. Elkien investeert 73 miljoen euro in de komende 2 jaar waarvan 25,8 miljoen in 2024.

Bel voor meer informatie met persvoorlichting van:

  • Gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058-233 4002.
  • WoonFriesland, Marian Sprenkeler, via telefoonnummer 06-2224 0994.
  • Elkien, Baukje Bergsma, via telefoonnummer 06-5138 99 06.
  • Huurdersplatform Nieuw-Elan, Marisha van Huizen, via telefoonnummer 06-2129 4802.
© Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen foto dd 14-12-2023 ondertekening prestatieafspraken met o.a. corporaties in programmabureau Leeuwarden Oost. WoonFriesland en Elkien

Deel dit bericht :