Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Prestatieafspraken 2024: Betaalbaar Wonen en Duurzame Toekomst

De prestatieafspraken voor 2024 tussen Accolade, WoonFriesland, De Bewonersraad en gemeente Smallingerland zijn vastgesteld. De gezamenlijke focus ligt het komende jaar op samenwerken; we werken samen aan een toegankelijke, duurzame, en betaalbare woonomgeving in gemeente Smallingerland. De belangrijkste thema’s voor het komende jaar zijn het realiseren van betaalbare huurwoningen en het aanpakken van energiearmoede.

Versnellen nieuwbouw betaalbare huurwoningen

Door het woning tekort en de lage doorstroming is er een dringende behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Het versneld beschikbaar stellen van woningen heeft daarom het komende jaar hoge prioriteit. Er is afgesproken om de plannen voor nieuwbouw te versnellen. In 2024 worden 48 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Duurzaamheid en Betaalbaarheid

Door de hoge energielasten kunnen huurders in de knel komen. Het komende jaar is het streven om de woonlasten betaalbaar te houden en energiearmoede te beperken. Prioriteit heeft het verduurzamen van de woningen om zo de woonlasten betaalbaar te houden. Ook het verbeteren van vroegsignalering om schulden te voorkomen en het oplossen van betalingsproblemen is een belangrijk aspect voor het komende jaar.

Inclusieve Huisvesting

Extra aandacht gaat er het komende jaar uit naar huisvesting van specifieke groepen zoals statushouders en ouderen. De taakstelling voor de gemeente om statushouders te huisvesten is fors gestegen. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om hieraan te voldoen. Het komende jaar worden alternatieve vormen van huisvesting verkend en gekeken naar mogelijke oplossingen.

Voor ouderen en andere aandachtsgroepen wordt in 2024 een regionale visie voor wonen, welzijn en zorg vastgesteld. De regionale uitvoeringsagenda die hier uit volgt, wordt vertaald naar gemeentelijk niveau. Ook wordt er een urgentieverordening opgesteld. Er is afgesproken dat de gemeente hierbij de woningcorporaties en De Bewonersraad betrekt.

Deel dit bericht :