Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Prestatieafspraken Súdwest-Fryslân:

177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024

177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024, dat is waar in Súdwest-Fryslân op gerekend kan worden. Het is voor inwoners de meest in het oog springende afspraak die woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente met elkaar hebben gemaakt in de nieuwe prestatieafspraken. Ook over verduurzaming en wonen in combinatie met zorg zijn afspraken gemaakt.

Samenwerking sleutel tot succes

Jaarlijks maken gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken leggen de partijen vast hoe ieder zijn steentje bijdraagt aan de sociale huursector. Zo ook voor 2024. De gemeente vindt het belangrijk hierin op te trekken met deze lokale partners.

Grote uitdagingen in de sociale huursector

Er is sprake van een stapeling van uitdagingen waarvoor de partijen staan. De vraagdruk qua sociale huur blijft onverminderd hoog. Met de toenemende vergrijzing ligt er de uitdaging om wonen, welzijn en zorg meer met elkaar te verbinden. En er is behoefte aan klimaatbestendiger en duurzamer wonen. Die verduurzaming is minstens net zo’n grote uitdaging voor de partijen.

“De behoefte aan sociale huurwoningen is niet minder geworden ten opzichte van vorig jaar, maar de bouwkosten zijn wel weer gestegen. Daar bovenop ligt de uitdaging om te verduurzamen. Iedere huurder wil ten slotte graag een warm en betaalbaar huis. Hier ligt een grote uitdaging, niet alleen voor onze gemeente, maar landelijk. Juist daarom is het belangrijk dat we elkaar aangehaakt houden en samen tot oplossingen komen voor onze inwoners”, aldus wethouder Michel Rietman.

Verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, maar ook komende jaren sociale huurwoningen nodig

Ondanks de stijgende bouwkosten worden dit jaar wel een flink aantal nieuwe sociale woningen toegevoegd, namelijk 177 woningen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal gebouwde sociale huurwoningen in 2023. Voor project It Skûlplak werd vorige week de eerste paal geslagen.

Wethouder Rietman: “Deze verdubbeling ten opzichte van het aantal dat vorig jaar in de prestatieafspraken was afgesproken is mooi. Nu zaak om die woningen daadwerkelijk te realiseren en deze trend vast te houden. Want ook de komende jaren zullen deze woningen nodig zijn voor jongeren én voor de oudere doelgroep.”

De prestatieafspraken gaan onder andere over betaalbaar huren, meer woningen, de duurzaamheid van de woningen en het aanbieden van woningen aan onder meer dak- en thuislozen, zorgbehoevenden en nieuwe Nederlanders. Dit laatste vraagt om een gebiedsgerichte samenwerking tussen partijen en bewoners om een prettige leefbaarheid te borgen, waarin sociale cohesie en veiligheid van groot belang zijn.

De prestatieafspraken voor 2024 zijn ondertekend door woningcorporaties Elkien en Accolade, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en Dynhus, huurdersvereniging Sneek, huurdersvereniging Zuidwest-Friesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad en de gemeente Súdwest-Fryslân.

////////////////////////

Noot voor de redactie

Bel voor meer informatie met de perstelefoon van de gemeente Súdwest-Fryslân: 0515 – 48 45 48. Of stuur een e-mail naar pers@sudwestfryslan.nl.

Deel dit bericht :