Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Opsterland helpt dorpen bij leefbaarheid

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland stelt subsidie beschikbaar voor projecten en initiatieven in haar dorpen. Plaatselijke Belangen en andere stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid kunnen voor hun initiatief of project tot 2500 euro subsidie aanvragen.

Een voorwaarde is dat het project bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast is een voorwaarde dat het project aansluit bij de dorpsvisie of dat er draagvlak voor het project is.

De nieuwe subsidieregeling Foar ús doarp is geen vervanging van de dorpsbudgetten die de plaatselijke belangen jaarlijks ontvangen. De dorpsbudgetten blijven bestaan. Omdat het dorpsbudget niet altijd toereikend is voor nieuwe projecten en initiatieven is de regeling Foar ús doarp ontstaan. Bovendien maakt een bijdrage van de gemeente het beter mogelijk om ook bij andere fondsen en overheden subsidie aan te vragen.

Wethouder Durk Durksz: „We fine it belangryk om goed yn kontakt te wêzen mei de doarpen en harren ynwenners. Dat ynwenners sels mei goede plannen foar harren doarpen komme, stypje we graach. We tinke dat it beskikber stellen van subsydzje posityf bydraagt oan de leefberens yn de doarpen.”

<FD 7 april 2023>

Deel dit bericht :